لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85204875/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF