متهم قتل‌های اخیر در کرخه دستگیر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85234904/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار