مجازات باید عاقلانه و اثربخش باشد/ضرورت توجه به امنیت روانی مردم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85175650/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85