محسنی‌اژه‌ای:کشیده نشدن پرونده‌ها با امکان صلح و سازش به دادگاه رویکرد اصلی قوه قضاییه است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85201726/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87