محسنی‌اژه‌ای: به قوه قضاییه نقد وارد است و در این زمینه تعارف نداریم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85438381/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81