محسنی اژه‌ای: نمایندگان مجلس به حکمرانی در قوه قضاییه نظارت کنند 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85452316/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF