محسن چاوشی «جمعیت حیدر» را راه‌اندازی کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85162630/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF