محکومیت یک شرکت‌ پتروشیمی به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85499411/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B8%DB%B7%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1