محکومیت ۶ میلیارد ریالی پزشک جراح برای دریافت اضافه بها در تنکابن

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85243572/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار