مدرسه تابستانی «مالکیت فکری ایران، وایپو ۲۰۲۴» به میزبانی ایران برگزار می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85496355/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86