مدیران دادگستری خوزستان در رسیدگی به پرونده قضایی مشارکت فعالانه‌ای داشته باشند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85220298/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار