مراسم تدفین «جواد روحی» در روستای خانوادگی‌ باحضور پدر و مادرش انجام شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85217328/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار