مراکز مهر خانواده در کردستان راه اندازی شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85231791/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار