مردم با رأی اخیر دیوان عدالت از انتصاب در پست‌های سیاسی محروم می‌شوند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85168210/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85