مسائل حقوقی و قضایی میان ایران و عراق به نحو احسن پیگیری شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85488859/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF