مشکل قطع آب «سرحانیه» خرمشهر با ورود دادستانی حل شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85170793/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF