معاهده منابع ژنتیک و دانش سنتی نهایی شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85488817/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF