ملموس 6.5 میلیون دلار بودجه را برای توسعه بیشتر پلتفرم مدیریت اسرار تجاری SaaS خود جمع آوری می کند.