مُر قانون ملاک عمل مواجهه با تهدیدکنندگان امنیت روانی جامعه است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85181749/%D9%85%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA