نام‌نویسی آزمون سردفتر اسناد رسمی ۱۴۰۳ آغاز شد/ ۲ شهریور زمان برگزاری آزمون

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85439006/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86