نام‌نویسی در آزمون مترجم رسمی قوه قضائیه تا ۱۹ خرداد تمدید شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85496786/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B9-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF