نامیدن یک کودک 10 ساله به عنوان “کلمات زشت و ناپسند”، “تهدید کننده” یا “کلمات جنگی” مجازاتی ندارد.