ناکامی تروریست‌ها برای آیین جاماندگان اربعین/ دادگاه آرمان علی‌وردی‌ ۱۵ مهر برگزار می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85239068/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار