ناگفته‌های دیپلمات ایرانی آزاد شده از زندان‌های آلمان و بلژیک/۸ هزار زندانی خارجی در ایران

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85476737/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DB%B8