نعمت احمدی درگذشت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85236024/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار