نمایندگی ایران در سازمان ملل خروج زندانیان دو تابعیتی از زندان اوین را تایید کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85195362/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86