هرگونه اخذ وجه بابت تعلق مالیات به کالاهای استردادی ممنوع است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85230972/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار