همانطور که تامسون رویترز خرید Casetext را توضیح می دهد، برخی از سرمایه گذاران نامطمئن به نظر می رسند