واشنگتن دستورالعمل قوانین SB 5367 (محصولات حاوی THC) را منتشر می کند.