ورود اقلام ممنوع به داخل زندان‌ها به حداقل ممکن رسیده است 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85213834/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA