وزیر دادگستری ایران به دعوت همتای سوری خود وارد دمشق شد + فیلم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85173866/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85