وضعیت قاره آسیا را باید به قبل و بعد از عملیات «وعده صادق» تقسیم کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85446616/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85