وکیل شاغل، مرد خانواده خصوصی، تحریک کننده عمومی: وکیل کهنه کار جیمز بروسناهان در مورد تعادل جاه طلبی ها