ویژه اربعین؛ شعبه کشیک دادگستری در پایانه مرزی باشماق مستقر می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85207329/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF