پرونده‌ شهدای انتظامی در هرمزگان خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85243667/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار