پرونده مقصران حادثه مرگ ۲کودک اهوازی در فاضلاب به دادگاه ارسال شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85197120/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B2%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84