پرونده ۱۰ پزشک متخلف به تعزیرات حکومتی زنجان ارجاع شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85218989/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار