پلمب چهار هزار واحد صنفی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85444824/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2