پویش خانه‌سازی برای خانواده زندانیان نیازمند کرمان کلنگ خورد+ فیلم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85174896/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF