پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی عروج شهادت‌گونه آیت‌الله رئیسی و همراهانش

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85483724/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C