پیام رئیس قوه‌قضاییه در پی سانحه برای بالگرد حامل رئیس‌جمهور

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85482707/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1