پی‌ریزی نظام بین‌المللی عادلانه از جمله باورهای شهید رئیسی بود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85501856/%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF