پیگیری قضایی پرونده فساد در فوتبال/صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85492019/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86