چرا مالباختگان سرقت‌های خرد تمایلی به پیگیری قضایی ندارند؟

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85444870/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF