کاخ سفید: تبادل زندانیان با ایران طبق تفاهم پیش می‌رود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85207287/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF