کارمند جهاد کشاورزی حین دریافت رشوه دلاری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در ری بازداشت شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85241845/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار