کانون وکلا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به نحو مطلوب اجرا کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85198915/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8