کلاهبرداری از طریق شرط‌بندی، شیوه جدید مُجرمان سایبری در اصفهان است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85180760/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86