کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85490978/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C