کیفرخواست متهمان فروش غیرقانونی آردهای یارانه‌ای، صادر شد +فیلم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85171052/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85